วิธีติดตั้ง LINE ใน Linux Ubuntu

linux-command-line
sudo dpkg --add-architecture i386
wget -qO - https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key | sudo apt-key add -
wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key
sudo mv winehq.key /usr/share/keyrings/winehq-archive.key
wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/dists/jammy/winehq-jammy.sources
sudo mv winehq-jammy.sources /etc/apt/sources.list.d/
sudo apt install --install-recommends winehq-stable
 sudo apt-get install wine
 wine --version
winecfg
cd Downloads/tahoma_font/
cp *.* /home/root62/.wine/drive_c/windows/Fonts/
ls /home/root62/.wine/drive_c/windows/Fonts/